مدرسه بین المللی خداباوری شریف: شرق و غرب (3)

«مدرسه بین‌المللی خداباوری شریف: شرق و غرب» رویدادی الهیاتی_فلسفی است که  چشم اندازی 10 ساله دارد و  سه  سال نخست آن برای 1400، 1401 و 1402 برنامه ریزی شده است. سه مقوله «خدا»، «انسان» و «طبیعت» به عنوان محور این مدارس در سه سال متوالی است. اولین مدرسه با محوریت «خدا» در 1 تا 11 شهریور 1400 و با حضور  اساتید برجسته بین المللی برگزار شد. مضامین اصلی برنامه ریزی شده در اولین رویداد: خدا؛ مفاهیم، اثبات‌ها، ویژگی‌ها و افعال بود. دومین مدرسه با محوریت «انسان» و موضوعات: مسئله ذهن-بدن، مسئله شر، و مسئله اراده آزاد در 1 تا 16 شهریور 1401 به مدت سه هفته و به صورت آنلاین برگزار شد. سومین مدرسه با محوریت «طبیعت» در تاریخ 22 مهر 1402 به مدت یک هفته و با حضور برجسته ترین اساتید بین المللی برگزار خواهد شد. موضوعات این مدرسه در سه محور برنامه ریزی شده است: انواع طبیعی، قوانین طبیعت، و غایتمندی. این مدرسه، میزبان جمعی از بهترین اساتید ایرانی و بین‌المللی در حوزه فلسفه دین و الهیات است. به همه اساتید، دانشجویان و دانش‌پژوهان برای پیوستن به این رویداد، خوش آمد می‌گوییم. 

گاه شمار

1400

مدرسه بین المللی خداباوری شریف: شرق و غرب

مضامین اصلی: خدا؛ مفاهیم، اثبات‌ها، ویژگی‌ها و افعال

1400

تهران

1401

مدرسه بین المللی خداباوری شریف: شرق و غرب

مضامین اصلی: مسئله ذهن- بدن، مسئله شر، اراده آزاد

1401

تهران

1402

مدرسه بین المللی خداباوری شریف: شرق و غرب

مضامین اصلی: انواع طبیعی، قوانین طبیعت، غایتمندی

1402

تهران

روز شمار

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه