سخنران ها

الیوت سوبر

دانشگاه ویسکانسین، آمریکا

نانسی مورفی

مؤسسه فولر، آمریکا

استفان لا

دانشگاه آکسفورد، انگلستان

رابین کالینز

دانشگاه مسایا، آمریکا
20

تایلر هیلدبراند

دانشگاه دالهاوزی، کانادا

جان سندرز

دانشگاه هندریکس، آمریکا

دنیز الکساندر

دانشگاه کمبریج و مؤسسه علم و دین فارادی، انگلستان

روزبه زارع

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، ایران